2024. godina

Rebalans i program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2024 godinu

23.04.2024

Prva izmena i dopuna posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2024. godinu

23.04.2024

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2023. godinu

06.06.2024

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu

06.06.2024

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024 do 31.03.2024. godine

06.06.2024

2023. godina

Informator o radu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

20.02.2023

Godišnji program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2023. godinu

10.10.2023

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2022. godinu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

10.10.2023

Izveštaj o stepenu usklaðenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I polugodište 2023. godine JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

10.10.2023

Izveštaj o stepenu usklaðenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za I tromesečje 2023. godine JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

10.10.2023

I Rebalans Programa Poslovanja za 2023. godinu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

10.10.2023

Rebalans 2 prorgama poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2023. godinu

25.10.2023

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Vodovod i kanalizacija od 01.01.2023 do 30.09.2021 godine

22.11.2023

2022. godina

Odluka - Poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

01.11.2022

Poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

01.11.2022

2021. godina

Izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2020

01.01.2020

Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

I Rebalans programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

Izmene i dopune posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2020. godinu

01.01.2020

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za I kvartal 2021. godine

01.01.2020

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021 - 30.06.2021)

01.01.2020

Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

01.01.2020

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021. - 31.12.2021

21.02.2021

Odluka Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021 - 31.12.2021

21.02.2021

Odluka - Redovni finansijski izveštaj JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

Bilans stanja za 2021 godinu

01.11.2022

Bilans uspeha za 2021 godinu

01.11.2022

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2021 godinu

01.11.2022

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2021 godinu

01.11.2022

Izveštaj o tokovima gotovine za 2021 godinu

01.11.2022

Izveštaj revizora za 2021 godinu

01.11.2022

Statistički izveštaj za 2021 godinu

01.11.2022

Napomene uz finansijki izveštaj za 2021 godinu

01.11.2022

Odluka - Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti jkp vodovod i kanalizacija za I kvartal 2021. godine

01.11.2022

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti jkp vodovod i kanalizacija za I kvartal 2021. godine

01.11.2022

Odluka - Godišnji izveštaj o poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

Godišnji izveštaj o poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

Odluka - Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

Bilans stanja JKP Vodovod i kanalizacija na dan 31.12.2021. godine

01.11.2022

Odluka - Rebalans i program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godinu

01.11.2022

Rebalans i program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godinu

01.11.2022

Odluka - Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Vodovod i kanalizacija za I polugodište 2021 godine

01.11.2022

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Vodovod i kanalizacija za I polugodište 2021 godine

01.11.2022

Odluka - Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godine

01.11.2022

Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godine

01.11.2022