CENOVNIK USLUGA

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" POŽAREVAC

I Cene usluga korišćenja vode i kanalizacije

RB Tip korisnika - vrsta usluge Jedinica mere Osnovna cena PDV stopa 10% Ukupno sa PDV
1. Fizička lica - VODA m3 50,20 5,02 55,22
2. Fizička lica - KANALIZACIJA m3 28,82 2,88 31,70
3. Pravna lica (škole, predškolskei zdravstvene ustanove, sportske organizacije) - VODA m3 63,62 6,36 69,98
4. Pravna lica (škole, predškolskei zdravstvene ustanove, sportske organizacije) - KANALIZACIJA m3 28,82 2,88 31,70
5. Pravna lica (ostali korisnici) - VODA m3 118,42 11,84 130,26
6. Pravna lica (ostali korisnici) - KANALIZACIJA m3 28,82 2,88 31,70

II Naknada za korišćenje voda i ispuštenu vodu

(menja se u skladu sa Zakonom o vodama i objavljenim podacima u Službenom glasniku RS i dodaje na cenu vode)

Naknada za korišćenje voda Jedinica mere Iznos
Kosinici sami plaćaju doprinos - -
Fizička lica m3 0,2341
Pravna lica m3 0,4524
Naknada za ispuštenu vodu Jedinica mere Iznos
Komunalne otpadne vode koje se skupljaju u sistemima javne kanalizacije m3 0,2108
Ostale vrste otpadnih voda m3 1,4401

III Čas rada zaposlenog u JKP "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac

RB Kvalifikacija zaposlenog Osnovna cena rada po satu PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Nekvalifikovan 290,00 58,00 348,00
2. Polukvalifikovan 330,00 66,00 396,00
3. Kvalifikovan 420,00 84,00 504,00
4. Visokokvalifikovan 470,00 94,00 564,00
5. Visoka stručna sprema 790,00 158,00 948,00

IV Sredstva rada JKP "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac

RB Naziv sredstva Jedinica mere Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Kamion od 2t nosivosti čas 2.765,00 553,00 3.318,00
2. Kamion teretni od 8t nosivosti čas 4.295,00 859,00 5.154,00
3. Rovokopač čas 7.715,00 1.543,00 9.258,00
4. Kompresor samo sa rukovaocem čas 5.365,00 1.073,00 6.438,00
5. Kompresor samo sa rukovaocem i pomoćnim radnikom čas 5.695,00 1.139,00 6.834,00
6. Putničko vozilo čas 720,00 144,00 864,00
7. Specijalno vozilo auto cisterna čas 10.600,00 2.120,00 12.720,00
8. Cisterna za vodu od 8 m3 čas 4.520,00 904,00 5.424,00
9. Agregat čas 2.080,00 416,00 2.496,00
10. Pumpa za crpljenje vode čas 2.080,00 416,00 2.496,00

NAPOMENA: Cene važe za rad sredstava na teritoriji grada Požarevca. Za odlazak vozila van teritorije Požarevca za rad sredstava naplaćivaće se i prevoz u oba pravca i to (1 km x 1 litar + PDV 20%)

V Priključak na sekundarnu mrežu javnog vodovoda

RB Opis Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Priključak Ø 3/4" 18.000,00 3.600,00 21.600,00
2. Priključak Ø 1" - 6/4" 20.670,00 4.134,00 24.804,00
3. Priključak Ø 2" - 3" 32.055,00 6.411,00 38.466,00
4. Priključak Ø 4" 44.595,00 8.919,00 53.514,00
5. Priključak Ø 150 - 200 132.290,00 26.458,00 158.748,00
6. Izrada tehničkog rešenja priključenja na vodovodnu mrežu 5.000,00 1.000,00 6.000,00

NAPOMENA: Cenovnik za priključke tabele V odnosi se na troškove za postavljanje jednog vodomera i isto važi za razdvajanje vodomera odnosno formiranje novog priključka.

VI Priključak na sekundarnu mrežu fekalne kanalizacije

RB Opis Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Priključak na fekalnu kanalizaciju individualni objekti i mali poslovni objekti - kiosci 16.495,00 3.299,00 19.794,00
2. Izrada tehničkog rešenja priključenja na kanalizacionu mrežu 5.000,00 1.000,00 6.000,00
3. Priključak na fekalnu kanalizaciju poslovni, stambeno poslovni, stambeni objekti i KS 82.470,00 16.494,00 98.964,00

VII Legalizacija priključaka na sekundarnoj mreži vodovoda i fekalne kanalizacije

RB Opis Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Tročkovi komisijskog pregleda tehničke ispravnosti priključaka, monterki radovi na sanaciji priključaka, motaža vodomera sa ventilima - legalizacija bespravnog priključenja 30.820,00 6.164,00 36.984,00
2. Naknada štete za utrošenu vodu, obračunava se trogodišnja potrošnja vode za individualno domaćinstvo po trenutno važećoj ceni i naknada za korišćenje i zaštitu voda (3 god x 183 m3 x cena vode + naknada za korišćenje i zaštitu voda + PDV 10%)
3. Troškovi komisijskog pregleda tehničke ispravnosti priključka na fekalnu kanalizaciju monterki radovi na sanaciji - legalizovanje bespravnog priključka 19.500,00 9.900,00 23.400,00

NAPOMENA: Osnovna cena u tabeli VII stav 1. može biti veća od prikazane (30.820,00) ukoliko je za legalizovanje priključa potrebna ugradnja vodomera, ventila i ostalog za priključak potrebnog materijala.

VIII Oštećenja i pričinjene štete na vodovodnoj, kanalizacionoj i kišnoj mreži učinjene od strane trećih lica

A) Sredstva rada JKP "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac

RB Naziv sredstva Jedinica mere Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Kamion od 2t nosivosti čas 4.150,00 830,00 4.980,00
2. Kamion teretni od 8t nosivosti čas 6.450,00 1.290,00 7.740,00
3. Rovokopač čas 11.570,00 2.314,00 13.884,00
4. Kompresor samo sa rukovaocem čas 8.050,00 1.610,00 9.660,00
5. Kompresor samo sa rukovaocem i pomoćnim radnikom čas 8.550,00 1.710,00 10.260,00
6. Putničko vozilo čas 1.080,00 216,00 1.296,00
7. Specijalno vozilo auto cisterna čas 15.900,00 3.180,00 19.080,00
8. Agregat čas 3.120,00 624,00 3.744,00
9. Pumpa za crpljenje vode čas 3.120,00 624,00 3.744,00

B) Čas zaposlenog u JKP "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac

RB Kvalifikacija zaposlenog Osnovna cena rada po satu PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Nekvalifikovan 435,00 87,00 522,00
2. Polukvalifikovan 495,00 99,00 594,00
3. Kvalifikovan 630,00 126,00 756,00
4. Visokokvalifikovan 705,00 141,00 846,00
5. Visoka stručna sprema 1.185,00 237,00 1.422,00

IX Usluge ispitivanja vodovodne mreže, kontrole ispravnosti vodomera na zahtev korisnika i izmeštanja priključka korisnika vode

RB Tip korisnika - vrsta usluge Jedinica mere Osnovna cena PDV stopa 10% Ukupno sa PDV
1. Angažovanje specijalizovane opreme za ispitivanje vodovodne mreže čas 12.500,00 2.500,00 15.000,00
2. Kontrola ispravnosti registrovanja potrošnje vode na vodomeru kom 2.280,00 456,00 2.736,00
3. Zamena stakla na vodomeru kom 3.660,00 732,00 4.392,00
4. Rad na imeštanju priključka na vodovodnu mrežu za individualne korisnike (1 čas KV radnik = 420,00, 1 čas PK radnik = 330,00, 1 čas putničko vozilo = 720,00) čas 1.470,00 294,00 1.764,00

NAPOMENA: Osnovna cena u tabeli IX stav 1. može se razlikovati od naznačene ukoliko su stvarni troškovi kontrole (na koje JKP "Vodovod i Kanalizacija" nemože da utiče) većih od prikazanih.

X Ponovni priključak na vodovodnu mrežu - obustava isporuke vode zbog neplaćanja

RB Opis Osnovna cena PDV stopa 20% Ukupno sa PDV
1. Rad na isključenju i ponovnom priključenju sa servo ventilom 3/4 za domaćinstva 6.425,00 1.285,00 7.710,00
2. Rad na isključenju i ponovnom priključenju na ventilu, virbli i vodomeru za domaćinstva 2.840,00 568,00 3.408,00
3. Rad na iključenju na vodovodnu mrežu za preduzeća, ustanove, sportske objekte, STR i SZR 8.585,00 1.717,00 10.302,00